گردش کار پذیرش هسته با واحد فناور:

 
 

تکمیل فرم

ایمیل فرم تکمیل شده به پست الکترونیکی مرکز

بررسی و داوری فرم توسط دکارشناسان مرکز

در صورت پذیرش ایده محوری

دفاع در جلسه شورای فناوری سلامت

درصورت تایید ایده محوری در جلسه شورا

مستقر شدن در مرکز رشد به عنوان هسته فناور و واحد فناور

-- 16 مرداد 1400