آزمایشگاه کشت سلول و بافت

 

این آزمایشگاه کشت سلول در تابستان 1392 فعالیت خود را آغاز کرد. عمده ترین فعالیت های این آزمایشگاه عبارت است از: کشت سلول ، تکثیر و ذخیره سازی رده های سلولی ( Cell line) ،سنجش سمیت سلولی و فعالیت ضدتوموری ترکیبات سنتتیک و بیولوژیک با روشهای MTT assay - بررسی فعالیت بیولوژیکی ترکیبات سنتتیک و بیولوژیک -کشت و نگهداری درازمدت سلولهای سرطانی - مطالعه و بررسی آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده ) با استفاده از روشهای نوین مولکولی، نشان دارکردن اختصاصی سلول و بافت و بررسی میکروسکوپی نمونه ها.