عناوین پایان نامه های دفاع شده

کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

بررسی اثر مهار کننده تریپسین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas (L.) Lam ( بر بقا و و بیان ژن CD-95 در سلولهای سرطان معده رده MKN-45.

بررسی اثر اسپورامین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین ( Ipomoea batatas (L.) Lam) بر بقا، آپوپتوز و بیان ژن p53 و MDM2 در سلولهای سرطان پستان رده MCF-7.

بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب PilQ و فلاژلین تیپ b سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

ارزیابی پاسخ ایمنی غیر فعال پروتئین های نوترکیب PilQ و فلاژلین تیپ b سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

طراحی و ساخت DNA واکسن آنفلوانزا تیپ A بر مبنای ژن کد کننده ی نوکلئوپروتئین در ترکیب با ژن کد کننده ی اینترلوکین 18 و ارزیابی اثر ایمنولوژیک آن در مدل موشی BALB/c

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله ای در سالمندان بازنشسته شرق گیلان سال 1395


عناوین پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فن آوری دانشکده ورودی 93

ردیف

نام دانشجو

عنوان تصویب شده

تاریخ تصویب پروپوزال

1

سارا شهبا

بررسی تغییرات تعداد نسخه­ و میزان بیان ژن BMP8a در بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان

30/01/95

2

رویا جواهری

تهیه نانوپلیمر کیتوزان حاوی عصاره متانلی قارچ ترامیتس ورسیکالر و بررسی اثرات آن بر روی رده سلول سرطانی MCF-7

26/04/95

3

پویان داعی

طراحی نانومولکول کایمر آپتامر اختصاصی نوکلئین-miRNA-Let 7 و بررسی اثرات آن بر تکثیر سلولی در رده سلولی سرطان معده رده MKN-45

14/11/95

4

مهسا رمضانپور

بررسی مقایسه ای اثرات کایمر آپتامر اختصاصی نوکلئین-miRNA-Let 7 در مقابل آپتامر اختصاصی نوکلئین بر بیان Janus Kinase در رده سلولی سرطان معده رده MKN-45

14/11/95

5

پروانه پناهی

طراحی پپتید ضد میکروبی جدید بر پایه پپتید مگائینین و بررسی اثر ضد میکروبی آن

14/11/95