واحدها و هسته های فن آور

 

-شرکت زیست پویان آفتاب کاسپین

زمینه فعالیت: تحقیق و توسعه در زمینه سنتز مشتقات و مواد اولیه دارویی و گیاهان دارویی و پانسمانهای مدرن بر پایه ترکیبات زیستی و ساخت کیتهای تشخیصی و تحقیقاتی در حوزه بیوتکنولوژی و خدمات مشاوره ای در زمینه های آنالیزدستگاهی-بیوتکنولوژی -بیوانفورماتیک

محصول ارائه شده به بازار تا کنون:کیت استخراج DNA از قارچ و مخمر

 

-هسته فن آور امداد اپ

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1278/10/11