هماتولوژی

با توجه به سرفصل های ارائه شده برای دانشجویان ، در این آزمایشگاه کلاسهای مرتبط با درس خون شناسی بر گزار می شود. رئوس مطالب این آزمایشگاه شامل:

·                آموزش اصول خونگیری

·                شمارش سلولهای خونی

·                تهیه گسترش رنگ آمیزی و مطالعه سلولهای خونی طبیعی و تغییرات مورفولوژیکی آنهادر بیماریهای خونی

 می باشد.

آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلولهای خونی در شرایط پاتولوژیک شمارش سلولهای خونی به روشهای اتوماتیک و دستی و حصول اطمینان از داده های بدست آمده و انجام آزمایشات انعقادی و همولیتیک از دیگر برنامه های این آزمایشگاه می باشد.

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه

ردیف

نام دستگاه

نام کشور سازنده

1.        

سانتریفوژ هماتوکریت Hettich

آلمان

2.        

سانتریفوژ 16 لوله بهداد

ایران

3.       

سانتریفوژ 24 لوله اروم تجهیز

ایران

4.       

میکروسکوپ استاد ودانشجو Motic 15 عدد

اسپانیا

5.       

الایزا واشینگ اتوماتیک Stat Fax

امریکا

6.       

سل کانتر Abacus

اتریش