آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

 

این آزمایشگاه بشکل جدید و زیر مجموعه آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی فناوریهای نوین پزشکی در سال 1394 در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان ( لنگرود) تجهیز و به بهره برداری رسید. اعم فعالیتهای این آزمایشگاه در زمینه کلونینگ و بیان پروتئینهای نوترکیب در میزبانهای پروکاریوتی و یوکاریوتی، انجام روشهای های مختلف مولکولی شامل PCR, RT-PCR و Real Time PCR، استخراج DNA و RNA از نمونه های زیستی، الکتروفورز و جداسازی قطعات ,DNA انتقال ژن به روشهای غیر ویروسی و ویروسی می باشد.