شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش، پژوهش و هماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

 

برنامه ریزی:

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه   

برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقطع تحصیلی بالاتر)

برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و جذب اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی.

برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان

 

نظارت:

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها (علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری و رادیولوژی) و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

نظارت بر کلیه امور مربوط به آزمون ها، اعم از برنامه ریزی و اجرا و آماده سازی سوالات امتحانی

نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  

نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده و واحد توسعه آموزش (EDO)

نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

 

اجرایی:

اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به واحد های مربوطه، دریافت پیشنهادها اعضاء هیأت علمی، گروه های آموزشی، واحد های تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

برگزاری جلسات با دانشجویان رشته های مختلف، دریافت مشکلات و استفاده از نظرات دانشجویان در امور آموزشی و تحصیلی

تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و شورای آموزش مجازی دانشکده

شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

 

ارزشیابی:

ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضاء هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحد های آموزشی تابعه

ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/07/25