نام و نام خانوادگی:  جناب آقای دکترایمان علیزاده

مرتبه علمی و تخصصاستادیار، دکترا ی آموزش زبان انگلیسی

 

 

سمت : مدیر EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : خانم زینب خوشحال

 

مرتبه علمی وتخصص : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

 

سمت : کارشناس  EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود