رئیس اداره عمومی: آقای علی محمدی پور

  

 

 

مسئول حسابداری : خانم مائده حسنی راد

  

 

 

حسابدار : آقای ابراهیم محمدی

  

 

 

حسابدار : خانم مرضیه زارع

 

 

 

کارپرداز :آقای فرهاد محمدی پور

  

 

 

کارگزین: خانم زهرا قاری پور

  

 

 

کارگزین : خانم شهدک قربانی

  

 

 

دبیرخانه : خانم معصومه ربیع خواه

 

 

 

دبیرخانه : خانم سرور پورصالحی

  

 

 

انباردار : آقای علی محمدی پور

  

 

 

امور بانوان : خانم سادات فلاح خیری

  

 

 

متصدی تاسیسات : آقای جواد شعبانی

  

 

 

متصدی نقلیه : آقای مطهر روزبهی

 

  

 

 

امور روابط عمومی و تربیت بدنی :

سید صمد میرمسعودی

 

 

 

بایگان: حمیرا لطیفی

 

 

 

 

اتوماسیون تغذیه : ایرج بابایی

 

 

 

 

امور سمعی و بصری و سالن اجتماعات:

داود صادق لیله کوهی 

 

 

 

 

 مسئول دفتر ریاست: اسماعیل مهدی پور

 

 

 

 

 

دفتر ریاست: حسین امیدی