آزمایشگاه فیزیولوژی

در این آزمایشگاه تلاش می شود تا دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی و سرفصل های ارائه شده با جنبه های نظری دستگاه های مختلف بدن آشنا شوند و آن چه را در دوره نظری می آموزند به صورت ملموس و عینی مشاهده نمایند.

در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه انجام آزمون های عملکرد سیستم تنفسی (اسپیرومتری) و سیستم قلبی-عروقی (الکتروکاردیوگرام و فشارخون) به طور عملی و کاربردی آشنا می گردند.

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه

ردیف

نام دستگاه

نام کشور سازنده

1.        

اسپیرومتر Harvard

انگلیس

2.        

EKG شرکت Care Well

چین

3.       

سانتریفوژ Hettich

آلمان