مدیریت تحقیقات و فناوری

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

طرحهای تحقیقاتی

کمیته اخلاق

تالیف و ترجمه کتاب

مدیریت توسعه فناوری سلامت

مراکز تحقیقاتی

مراکز رشد

ابداعات و اختراعات

حمایت از فرصت انتقال

دفتر ارتباط با صنعت

 

مدیریت روابط بین دانشگاهی

بخشنامه ها

شرکت در همایشهای خارجی

فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور

تسهیلات همایشهای داخلی

ثبت بیماری ها و داده های نظام سلامت

آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

 
 

تکمیل پروفایل های علم سنجی

قدم اول: درخواست ایمیل دانشگاهی

https://mail.gums.ac.ir

ID:

Pass:

فرم الکترونیکی درخواست خدمات اینترنتVPN و Email

شماره تماس برای پیگیری ایمیل دانشگاهی: 01333333302

قدم دوم: تشکیل پروفایل گوگل اسکالر که از الزامات آن داشتن حساب جی میل و پست الکترونیکی دانشگاهی است و تمام آثار علمی خود را مطابق راهنمای ذیل می توانید به آن اضافه نمایید:

1. راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

2. راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

Google Scolar(gmail):

ID:

Pass:

Author ID Link:

فرم الکترونیکی ثبت نام جی میل

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail&hl=fa

قدم سوم: ایجاد حساب کاربری در اسکوپوس و تشکیل پروفایل

http://isid.research.ac.ir/docs/help/Scopus-Author-Profile-Correction.pdf

http://scopus.com/

ID: ...

Pass:

Author ID Link:

فرم الکترونیکی ثبت نام

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri

قدم چهار: ایجاد پروفایل در اورکید و برقرار اتصال با اسکوپوس:

https://orcid.org/signin

ID:

Pass:

Author ID Link:

فرم الکترونیکی ثبت نام

https://orcid.org/register

قدم پنجم: ایجاد پروفایل در ریسرچرآی دی و برقرار اتصال با اورکید مطابق راهنمای ذیل:

http://isid.research.ac.ir/docs/help/ORCID-Registration.pdf

و

راهنمای ثبت شناسه ResearcherID

فیلم ایجاد ویرایش پروفایل

http://researcherid.com/

ID:

Pass:

Author ID Link:

فرم الکترونیکی ثبت نام

https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action

قدم ششم: ویرایش و تکمیل اطلاعات سامانه علم سنجی مطابق راهنمای ذیل:

1. راهنمای ویرایش اطلاعات پروفایل در سامانه علم سنجی عضو هیات علمی فیلم بازیابی پسورد + فیلم ویرایش پروفایل

http://isid.research.ac.ir/

کدملی ID:

Pass:

لینک بازیابی پسورد اعضای هیئت علمی:

http://isid.research.ac.ir/Backend.php

فرم ها و دستورالعمل ها کتابخانه و مرکز اشاعه اطلاعات علمی

راهنمای تنظیم پایان نامه (جدید 1397)

راهنمای تنظیم پایان نامه : 1 2

فرم شماره 1- فرم تایید تکثیر و صحافی پرستاری و مامایی

فرم شماره 2- تاییدیه ارایه پایان نامه به کتابخانه مرکزی

---------
نمونه فرم های پژوهشی در اتوماسیون اداری دانشکده:

نمونه فرم حکم اساتید راهنما

نمونه فرم حکم اساتید مشاور