طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1388 :

ردیف

عنوان طرح

مجری

سال تصویب

وضعیت

1

تأثیر یوگا بر درد فاز فعال زایمان

سهیلا مجیدی

 

 

2

بررسی نیازهای معنوی بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

زهرا طاهری

87

روبه اتمام

3

بررسی زمان صرف شده برای انجام مراقبتهای مستقیم و غیرمستقیم پرستاری در بیمارستانهای شرق گیلان در سال 1388

فاطمه حیدری

87

 

4

بررسی مقایسه ای رضایت جنسی زنان باردار نخست زا و چند زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی شهری شرق گیلان در سال 1388

کبری ابوذری ـ فاطمه نجفی

 88

 

5

بررسی وفورسودوموناس آئروژینوزا در عفونتهای زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به مرکز سوانح سوختگی رشت و تعیین الگوی مقاومت دارویی آنها

 دکتر ایرج نیکوکار

 88

 

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1389 :

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

بررسی فراوانی اینتگرون ها وارتباط آن با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی درسودوموناس آئروزینوزا جدا شده از نمونه های زخم سوختگی بیماران مرکز سوانح ،سوختگی ولایت رشت به روش PCR

   دکتر ایرج نیکوکار

2

بررسی دیدگاه  دانشجویان و مدرسان بالینی در مورد عوامل موثر بر وضعیت آموزش بالینی  دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1389

فیروزه فیروزه چیان –زهراطاهری ازبرمی

3

بررسی ارتباط بین موفقیت تحصیلی با عزت نفس ومنبع کنترل در دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی – پیراپزشکی شرق گیلان ( لنگرود ) سال 1389

زهره سلملیان 

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1390 :

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

تبیین تئوریک یادگیری دزوس نظری دز دانشجویان پرستاری و مامایی شرق گیلان

   دکتر رسول تبری

2

ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B  پس از واکسیناسیون کشوری بین دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

دکتر ایرج نیکوکار

یاسمن یعقوبی

3

بررسی برخی تغییرات الکترولیتی ایجاد شئه به دنبال اعمال جراحی الکتیو شکمی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش و درمانی الزهرا (س)

دکتر کتایون هریالچی

یاسمن یعقوبی

 

4

بررسی اثرات آب سیب بر سطح آنتی اکسیدانی پلاسما و کیفیت استخوان در رتهای نر عقیم شده

دکتر محمود عابدین زاده

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1391 :

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

بررسی مقایسه ای ترس از زایمان در زنان نخست زای آموزش دیده و آموزش ندیده شرق گیلان

خانم فاطمه نجفی

2

بررسی ارتباط سلامت عمومی و نگرش مذهبی (درونی – بیرونی) در دانشجویان کارشناسی شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خانم رویا منصور قناعی

3

بررسی الگوی استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری درزنان دیابتی مراجعه کننده به کلنیک های دیابت استان گیلان            

خانم رویا منصور قناعی

4

بیان تلخیص پروتئین نوترکیب PilQسودوموناس آئروژینوزا در میزبان بیانی      

دکتر ایرج نیکوکار