بیوشیمی

در این بخش دانشجویان با توجه به سرفصل دروس ارائه شده و با در نظر گرفتن رشته و گرایش دانشجویان با روش های عملی دروس بیوشیمی آشنا می گردند.

این آزمایشگاه برای رشته های پرستاری و مامایی اصول اولیه محلول سازی، روش های کمی و کیفی آنالیز قندها، چربی ها و پروتئین ها، روش های اندازه گیری آنزیمی در مورد پارامترهایی مانند قند، چربی، پروتئین و آنزیم هایی مانند LDH وCPK را ارائه می کند.

همین طور در مورد رشته علوم آزمایشگاهی هم به صورت گسترده تر روش های مقدماتی سنجش ترکیبات بیوشیمیایی انجام می گیرد و در دروس عملی مربوط به بخش بالینی آشنایی دانشجویان با روش های سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی خون و بررسی دقیق عملکرد کبد،کلیه،روش های تشخیص سکته های قلبی و...... می باشد.

 

تجهیزات بیوشیمی

ردیف

نام دستگاه

نام کشور سازنده

1.        

هود شیمیایی بهداد

ایران

2.        

اسپکتروفتومترPerkin Elmer 2 عدد

امریکا

3.       

اتوکلاو دیجیتال ایران طب زعیم 20 لیتر

ایران

4.       

Ph متر JenWay 3510

انگلستان

5.       

ترازوی دیجیتال دقت 0.01 گرم Sartorius

آلمان