شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 

دکتر ابراهیم میرزاجانی

دکتر ایرج نیکوکار

دکتر مهریار حبیبی

دکتر کوروش خانکی

دکتر محمود عابدین زاده

دکتر محمدرضا محمودی

دکتر مصطفی گلشکن

دکتر عمار ابراهیمی

دکتر آرمان پرویزی

دکتر سید محمد تقی رضوی

دکتر آمنه محمدی

دکتر رحمتی

دکتر الهام وجودی

دکتر محمد اسماعیل پور

 

 

 

اساتید محترم برای روزآمد نمودن پروفایل اورکید، اسکوپوس و گوگل اسکالر لطفاً از راهنماهای ذیل استفاده نمایند:

راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

راهنمای استفاده از Google Scholar Citation

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی علوم پزشکی گیلان

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل در Scopus و دستنامه یکپارچه سازی اطلاعات منابع پژوهشگران در ORCID

راهنمای ثبت شناسه ORCID

الگوی کامل وابستگی سازمانی در مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان فرمت