اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر کورش خانکی

آقای دکتر محمدتقی رضوی

آقای دکتر محمود عابدین زاده

آقای دکتر ایمان علیزاده

آقای دکتر مصطفی گل شکن

آقای دکتر مهریار حبیبی

آقای دکتر ایرج نیکوکار

اعضای شورای ارتقاء

آقای دکتر آرمان پرویزی

خانم دکتر آمنه محمدی

آقای دکتر کورش خانکی

آقای دکتر محمدتقی رضوی

آقای دکتر محمود عابدین زاده

آقای دکتر ایمان علیزاده

آقای دکتر محمدرضا محمودی

اعضای شورای ترفیع

آقای دکتر آرمان پرویزی

آقای دکتر کورش خانکی

آقای دکتر محمود عابدین زاده

آقای دکتر ایمان علیزاده

آقای دکتر محمدرضا محمودی