اعضاء محترم شورای آموزشی دانشکده

 

 

آقای دکتر ایرج نیکوکار ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان

دکتر مهریار حبیبی رودکنار معاونت تحقیقات و فناوری پیراپزشکی                                                                                    

3- آقای دکتر محمود عابدین زاده دانشیار و مدیر محترم گروه اتاق عمل و هوشبری

4- آقای دکتر محمدرضا محمودی دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه انگل شناسی

5-خانم دکتر آمنه محمدی روشنده دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه آناتومی

6-آقای دکتر مسعود حمیدی استادیار و عضو هیئت علمی، مسئول برنامه ریزی گروه علوم آزمایشگاهی

7- آقای دکتر ایمان علیزاده استادیار و عضو هیئت علمی، مسئولEDO

8- آقای دکتر مصطفی گل شکن استادیار و عضو هیئت علمی

9- آقای محمد بابایی پور دبیر شورا و عضو محترم هیات علمی
 
10- خانم فرشته محمدی مسئول برنامه ریزی گروه رادیولوژی