درصورت دارا بودن طرح می توانید فرم ذیل را پر نموده و به آدرس اینترنتی info.hati@gums.ac.ir ارسال نمایید.