ریاست دانشکده :

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم میرزاجانی 

رشته تخصصی: دکترای تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی 

مرتبه علمی: دانشیار 

نشانی محل کار: لنگرود، خیابان لیلاکوه، خیابان شهید شیخی، دانشکده پرستاری،مامایی و پیراپزشکی لنگرود

E-mail:  emirzajani@gums.ac.ir