قابل توجه متقاضیان کار دانشجویی در بالین  - (بیمارستان)

قابل توجه متقاضیان کار دانشجویی در بالین - (بیمارستان)

دانـشجـویـان تـرم 6 و 7 و 8 رشته هـای پرستاری، اتـاق عمل و هـوشبری در مقاطـع کارشناسی و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسـی ارشد جـهت تقاضای کـار دانشجـویی در واحد بالین (بیمارستان) می توانند از تاریـخ 17/6/1400 لغایت 23/6/1400 به واحد امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.

اطلاعیه واکسیناسیون

اطلاعیه واکسیناسیون

واکسیناسیون دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان متناسب با برنامه زمانبندی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

فوری- مهم - اعلام زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400

فوری- مهم - اعلام زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400 را اعلام نمود.

فوری- مهم - اعلام زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400

فوری- مهم - اعلام زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیلات با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1400 را اعلام نمود.