دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان بر اساس مصوبات مورخ 20/5/87 چهل وچهارمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه (مورخه 13/6/87 ) در مجموعه آموزشی شرق گیلان در منطقه زیبا و توریستی لیلا کوه شهرستان لنگرود استقرار یافت. براین اساس دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی در مقاطع کاردانی وکارشناسی از سال 1386  و 1387  مورد پذیرش قرار گرفتند . از سال 1388 نیز  دانشجویان در مقطع کارشناسی اتاق عمل وهوشبری وهمچنین کاردانی به کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی ، اتاق عمل وهوشبری مورد پذیرش قرار گرفته اند . درحال حاضر این دانشکده در چهاررشته علوم آزمایشگاهی ،رادیولوژی، اتاق عمل و هوشبری در دومقطع کارشناسی و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد . ضمنا از سال 1392 تعداد 5 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی  پذیرش گردیدند.