رشته تحصیلی

اعضای کمیته دانشجوئی

پرستاری

صادق مشتاقی

پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد

پویا نعمت زاد

اتاق عمل

فاطمه غلامی

علوم آزمایشگاهی

سروش نقی زاده کوچهصفهانی

اتاق عمل

حورا قوتی

علوم آزمایشگاهی

هانیه فداکار

مامایی

زهرا چوکامی

علوم آزمایشگاهی

ارغوان مقربی استادکلایه

رادیولوژی

مهدی عطار

علوم آزمایشگاهی

فاطمه انصافی

هوشبری

پوریاخدابنده

اتاق عمل

سبحان صانع دوست

پرستاری

مهدی فراوانی

رادیولوژی

فاطمه علی اکبری

علوم آزمایشگاهی

رضا پریچهر

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

طیبه علی نژاد

بیوتکنولوژی پزشکی ارشد

زهرا پورمحمدی