لطفاً به نشریات معتبر بین المللی و ملی در سامانه علم سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایید و یا از آدرس های این صفحه برای بررسی اعتبار مجلات استفاده نمایید:

blacklist medical journals home
 

آخرین لیست نشریات ایندکس در پایگاه Pubmed ، Scopus و WOS

آخرین لیست بروز شده مجلات نمایه پایگاه های معتبر از طریق سایت‌های زیر در دسترسی است. با وارد شدن به سایت‌های ذیل می‌توانید نام مجله و ISSN مجله را داده و به این ترتیب ببینید نشریه یا مجله در لیست ایندکس قرار گرفته است یا نه؟

آخرین لیست نشریات ایندکس در پایگاه های تامسون رویترز(ISI)
آخرین لیست نشریات ایندکس در Scopus
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

آخرین لیست نشریات ایندکس در Pubmed

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Entrez.txt


لیست A تا Z (پابمد سنترال):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/

راهنمای بین المللی نشریات ادواری ULRICH Web

https://ulrichsweb.serialssolutions.com

جستجو و بازیابی صورت کامل و اختصار - عناوین نشریات علمی و پژوهشی از سایت دبیرخانه کمیسیون نشریات پزشکی کشور به آدرس:

پرتال اطلاع رسانی کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فناوری

http://journalportal.research.ac.ir/home

شناسنامه بسیار نشریات کشور،مجلات ایران، مطبوعات ایران بانک اطلاعات مگ ایران قابل دسترس است:

http://magiran.com

جستجو و بازیابی صورت کامل و اختصار - عناوین مجلات پزشکی از طریق NLM Catalog به آدرس :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

دسترسی به شکل کامل اختصارات پزشکی، -داروسازی و بیوتکنولوژی از طریق سایت Medilexicon به آدرس :

http://www.medilexicon.com/medicalabbreviations.php

اختصار و نام کامل مجلات در سایت Genamics به آدرس :

http://journalseek.net/

فهرستی از این شاخص های جعلی را می توانید از پیوند زیر دنبال کنید:

http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics