قابل توجه متقاضیان کار دانشجویی در بالین  - (بیمارستان)

قابل توجه متقاضیان کار دانشجویی در بالین - (بیمارستان)

دانـشجـویـان تـرم 6 و 7 و 8 رشته هـای پرستاری، اتـاق عمل و هـوشبری در مقاطـع کارشناسی و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسـی ارشد جـهت تقاضای کـار دانشجـویی در واحد بالین (بیمارستان) می توانند از تاریـخ 17/6/1400 لغایت 23/6/1400 به واحد امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.