میکروسکوپ دوربین دار Motic  ، دیتا پروژکتور به همراه کامپیوتر

PH متر JENWAY   3505

بن ماری دیجیتالMemmert

انکوباتور CO2    MEMMERT

یخچال فریزر 20- الکترو استیل

میکروسکوپ دو چشمی Nikon E.100

میکروسکوپ استریو Motic