همکاران آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

 

ادریس مهدوی فیکجور

 

مسئول آموزش

 

 

سید احسان فلاح

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

علی نوروزی

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

حمیده حسین پور

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

سید رضا حسینی سلمانی

 

کارشناس خدمات آموزشی

  

 

پروانه غلامیدوست 

 

کارشناس سما 

 

 

فرزانه بهمن پور 

 

کارشناس سما