شورای انجمن های علمی کشور

http://www.cisa.ir

مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران

http://www.ibrc.ir

پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

http://www.nigeb.ac.ir

ستاد توسعه زیست فناوری

http://www.biodc.ir

پژوهشگاه ابن سینا

http://www.ari.ir/index.php/fa

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی

http://irbic.ir

انستیتو پاستور ایران

http://fa.pasteur.ac.ir

ستاد توسعه فناوری نانو

http://www.nano.ir

انجمن پروتئومیکس ایران

http://proteomics.ir

انجمن بیوتکنولوژی ایران

http://biotechsociety.ir

فهرست مجلات نامعتیر و جعلی ( Predatory Med Journal) وزارت بهداشت

http://blacklist.research.ac.ir

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

http://dme.behdasht.gov.ir

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

http://hbi.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)

http://ganj.irandoc.ac.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

http://www.sid.ir

Virtual Cell Animation Collection

http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations

Molecular Biology Web Book

http://www.web-books.com/MoBio