علاقه مندیهای تحقیقاتی گروه فن آوریهای نوین پزشکی:

تولید پروتئینهای نوترکیب

 

کاربرد فن آوری های مرتبط با زیست فناوری در تشخیص و درمان بیماری ها از قبیل تولید کیت ،آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال، تهیه واکسن های ژنی ، آپتامر ، miRNA ، بیوسنسور

 

ژن درمانی و سلول درمانی در بیماری های مختلف

 

بیوتکنولوژی میکروبی و تولید متابولیتهای ثانویه توسط میکروارگانیسمها

 

 
 
-- 23 مرداد 1400