نکات قابل توجه درانتخاب واحد نیمسال اول 1399-1400

دروس ارائه شده توسط مدیران محترم گروه ها و با رعایت پیشنیاز و همنیاز ارائه شده است، بنابر این :

1- دانشجویان عزیز الزاما باید واحدهای ارائه شده را باتوجه با ورودی و ترم خوداخذ نمایند.

2- دانشجویان عزیز درهنگام انتخاب واحد باید به کد دروس و گروه آن توجه نمایند.

3- دانشجویان عزیز از انتخاب دروس با گروه های دیگر اکیدا خودداری نمایند.

4- در صورت ارائه دروس با ویژگی بدون محاسبه و یا انتخابی ، الزما دروس فوق را باید انتخاب نمایند.

 

تذکر: دانشجویانی که به هردلیل موفق به گذرانیدن واحد یا واحدهایی از ترم گذشته یا ترم های گذشته نشده اند حتما باید با استاد مشاور خود جهت انتخاب واحد جدید هماهنگی لازم را بعمل آورند.

 

واحد هایی که در نیمسال اول تحصیلی1399-1400برای دانشجویان پیراپزشکی ارائه می گردد:

 
 

رشته اتاق عمل

 

رشته هوشبری

 

رشته رادیولوژی

 

رشته علوم آزمایشگاهی

 

رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی