جهت انتخاب واحد با استفاده از برنامه internet explorer به سایت سما به آدرس www.sama.gums.ac.ir مراجعه نموده و با کد کاربری:(شماره دانشجویی) و رمز عبور :(کد ملی یا شماره شناسنامه) وارد پرونده الکترونیکی شخصی خود شده و کلیه دروس ارائه شده نیمسال  راثبت و تایید نهایی فرمایید.

 

 

شرح وظایف کارشناسان آموزشی(واحد سما)

1- ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان

2- تهیه وتنظیم لیست ها وگزارشات مختلف مربوط به آموزش

3- جمع آوری اطلاعات وآمار مربوط به دانشجویان

4- تهیه گزارشات مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان

5- تنظیم دروس و واحدهای درسی دانشجویان

6- واردکردن ریز نمرات دانشجویان در کامپیوتر جهت تهیه کارنامه هر نیمسال وارائه به دانشجویان

7- چاپ و تحویل کارنامه نیمسال قبل به دانشجو

8- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان

9- همکاری وراهنمائی دانشجویان در طول تحصیل

10- اعلام اسامی دانشجویان مشروط

11- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط

12- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی

13- بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم

14- اعلام رتبه‌ها ی دانشجویان در سال- دوره - نیمسال و . . .

15- تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه

16- انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان مهمان

17- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی

18- تهیه آمارهای آموزشی

19- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو

20- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)

21- تمدید کارت دانشجویی در آغاز هر نیمسال

22- بایگانی اسناد و سوابق مربوط به دانشجو

23- اقدامات لازم درخصوص گواهی‌های پزشکی (حذف درس یا نیمسال)

24- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو

25- اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو

26- استخراج و تهیه فهرست اسامی دانشجویان ممتاز و سایر لیستهای مربوطه

27- تهیه وتنظیم برنامه امتحانات دروس عمومی واختصاصی

28- برگزاری امتحانات میان ترم وپایان ترم دروس عمومی واختصاصی

29- تهیه وتنظیم پیش نویس نامه ها ومکاتبات روزمره

30- تشکیل ونگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان