هوشبری (Anesthesia)

معرفی رشته هوشبری

رشته کارشناسی هوشبری (Bachelor of Sciences in Anesthesia) شاخه‌ای از علوم پزشکی است که دانشجویان طی دورة آموزشی با اصول جدید، روشها، تجهیزات و وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ، توراکس، مغز و اعصاب پیوند اعضاء و غیره آشنا شده، مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را فرا می‌گیرند.

دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی Post Anesthesia Care Unit (PACU) یا اتاق ریکاوری، سرویس کنترل درد حاد Acute Pain Management Service (APMS) و در فوریتهای پزشکی (بحرانی) تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می‌نمایند.

تاریخچه هوشبری

در کشور ایران تاکنون رشته‌ای مشابه رشته کارشناسی هوشبری وجود نداشته است، ولی در سایر کشورها، دوره‌‌های تحصیلی مرتبط با رشته فوق با برنامه‌های آموزشی متفاوت به لحاظ محتوی و طول دوره، ارائه می‌گردند. در ایالات متحده آمریکا و انگلستان دورة آموزشی کارشنای هوشبری با عناوینی مانند Nurse Anesthesia و Bachelor of Nurse Anesthesia Science in Anesthesia وجود دارند.

باتوجه به پیشرفتهای دانش بیهوشی و توسعه تجهیزات و فن‌آوری و به منظور ارائه خدمات مراقبتی مطلوب و اثر بخش، استفاده از دانش آموختگان رشته فوق بویژه در اتاقهای عمل جراحی تخصصی، فوق تخصصی، واحد مراقبتهای پس از بیهوشی (PACU) و سرویس درد حاد و مرکز فوریت‌های اورژانس ضروری به نظر می‌رسد.

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی(Mission):

رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در بخش های بیهوشی و بخش مراقبتهای پس از عمل (PACU) Unit Anesthesia Care Post، تحت نظارت متخصص بیهوشی از بیماران مراقبت به عمل آورند، همچنین در خدمات کنترل درد و فوریتهای پزشکی (از طریق برنامه های آموزشی و تجربیات عملی ) انجام وظیفه نمایند.

باتربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی در بیماران تحت بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه ای ،کنترل و پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی ،ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیماران ، مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس ازبیهوشی (PACU) و سرویس کنترل درد حاد (APMS) Acute Pain Management Service وحضور موثر در تیم احیای قلبی ، ریوی و مغزی(CPCR) مقدور خواهد بود .

اهداف کلی رشته (Aims):

· هدف از برقراری و اجرای برنامه کارشناسی هوشبری تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند:

· در راستای بهداشت ، حفظ سلامتی و ارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایتمندی بیمار کوشا باشند.

· تحت نظارت مستقیم متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوری بیماران ، متخصص بیهوشی را یاری دهند.

· تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس ازبیهوشی (PACU) مشارکت نمایند.

· تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقبت مطلوب از بیماران سرویس کنترل درد حاد (APMS)مشارکت نمایند.

· تحت نظارت متخصصین بیهوشی درفوریتهای پزشکی ایفای نقش نمایند.

· نگهداری مناسب از دستگاهها ، تجهیزات ، وسایل و داروهای مرتبط با بخش بیهوشی ، PACU و سرویس درد را آموخته و در عمل به کار گیرند.

· نکات ایمنی اتاق عمل و بیهوشی را آ موخته و در عمل به کار گیرند و بر حسب نیاز به دیگران آموزش بدهند.

نام درس وتعدادواحدهای درسی کارشناسی پیوسته :

تعدادکل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری 132 واحدوبه شرح زیرمیباشد.

دروس عمومی : 24 واحد

دروس پایه ،اختصاصی و کارآموزی : 92 واحد

کارآموزی درعرصه : 16واحد