تقویم سالانه برگزاری شوراهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه (سال 1396)

(مدیریت امور آموزشی دانشگاه)

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

نام شورای برگزاری

1

19/2/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

2

26/2/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

3

30/3/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

4

27/4/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

5

24/5/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

6

31/5/96

سه شنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

7

14/6/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

8

28/6/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

9

25/7/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

10

30/8/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

11

28/9/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

12

26/10/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

13

10/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها (ورودی)

14

17/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای کمیسیون بررسی موارد خاص

15

24/11/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

16

22/12/96

سه شنبه

8 صبح

شورای آموزشی

*در صورت تغییر احتمالی تاریخها، مراتب حداکثر تا یک هفته قبل اعلام خواهد شد.

*ارسال نامه های مربوط به مشکلات دانشجویان تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری شوراها الزامی است.