برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی- پیراپزشکی شرق گیلان (لنگرود)

(تیر تا اسفند 96)

ردیف

جلسه

روز

تاریخ

ساعت

1

شورای آموزشی

چهارشنبه

14/4/96

12:00

2

شورای آموزشی

چهارشنبه

28/4/96

12:00

3

شورای آموزشی

چهارشنبه

8/6/96

12:00

4

شورای آموزشی

چهارشنبه

22/6/96

12:00

5

شورای آموزشی

چهارشنبه

5/7/96

12:00

6

شورای آموزشی

چهارشنبه

19/7/96

12:00

7

شورای آموزشی

چهارشنبه

10/8/96

12:00

8

شورای آموزشی

چهارشنبه

24/8/96

12:00

9

شورای آموزشی

چهارشنبه

8/9/96

12:00

10

شورای آموزشی

چهارشنبه

22/9/96

12:00

11

شورای آموزشی

چهارشنبه

13/10/96

12:00

12

شورای آموزشی

چهارشنبه

27/10/96

12:00

13

شورای آموزشی

چهارشنبه

11/11/96

12:00

14

شورای آموزشی

چهارشنبه

25/11/95

12:00

15

شورای آموزشی

چهارشنبه

9/12/96

12:00

16

شورای آموزشی

چهارشنبه

23/12/96

12:00

*لازم به ذکر است جلسه شورای آموزشی در دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار می شود.