اعضای گروه

 لینک

اطلاعات تماس

مرتبه و رشته دانشگاهی

نام


cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 
taeb_sh@ymail.com

استادیار

فیزیک پزشکی

دکتر شهرام تائب

(مسئول برنامه ریزی گروه)

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

ebrahiminia@gums.ac.ir

استادیار

فیزیک پزشکی

دکتر علی ابراهیمی نیا

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

hmoladost@yahoo.com

دانشیار

فیزیک پزشکی

 دکتر حسن مولا دوست

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Dr.bandarchi@gmail.com

دکترای پزشکی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکتر امید بندرچی

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

Pkia59@yahoo.com

کارشناسی ارشد تکنولوژی تصویر برداری تشدید مغناطیسی

آقای پژمان کیانی