اعضای گروه

 

 Photo

نام 

مرتبه و رشته دانشگاهی

اطلاعات تماس

 لینک

دکتر ایرج نیکوکار

 

 

استاد

باکتری شناسی پزشکی

 

 

nikokariraj@gums.ac.ir

nikokariraj@yahoo.com

 

 

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

دکتر محمدرضا محمودی

 

 

دانشیار

انگل شناسی پزشکی

 

mrmahmoodi2002@yahoo.com 
 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus


 

 دکتر کوروش خانکی

 

دانشیار

بیوشیمی بالینی

 

khanaki@gums.ac.ir

khanaki_korosh_bio@yahoo.com

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

دکتر سبحان فائزی

(مسئول برنامه ریزی گروه)

 

 

استادیار

باکتری شناسی پزشکی

 

Faezi@gums.ac.ir

Sobhan.bcg@gmail.com 

 

cv

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

 

Laboratory experts

 

  مجتبی فرح بخش

 

 

کارشناس علوم آزمایشگاهی

(سوپروایزر)

 

افشین ونک عراقیان

 

 

کارشناس ارشد میکروب شناسی

 

a.v.afshin@gmail.com

علی علمی

 

 

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

 alielmii@yahoo.com

 

محمد رضا پور محمدی

 

 

کارشناس ارشد میکروب شناسی

 

سیده گلچهره میرلاهیجی

 

 

دانشجوی دکترای میکروبیولوژی

 golimirlahiji@gmail.com

 

 

 

سمیه کشاورز

 

 

 

 

   کارشناسی ارشد فیزیولوژی 

 somayeh943@yahoo.com