اساتید مشاور دانشجویان رشته های  پیراپزشکی  و کارشناسی ارشد در نیمسال تحصیلی  اول  1401-1400

مسئول اساتید مشاور: دکتر محمود عابدین زاده

 رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

اتاق عمل

دکتر آمنه محمدی روشنده       

991

دکتر سیدمحمد تقی رضوی

14001

آقای بابک پورغلامعلی        

971

دکتر مصطفی گل شکن

981

هوشبری

آقای علیرضا شعوری

992

دکتر محمود عابدین زاده        

972

آقای آیدین بدن آرا

962

دکتر آرمان پرویزی

982

رادیولوژی

دکتر حسن مولادوست

992

دکتر تائب

972

دکتر علی ابراهیمی نیا

962

دکتر ایمان علیزاده

982

علوم آزمایشگاهی

دکتر کورش خانکی

 دکتر سبحان فائزی

991

971

دکتر ایرج نیکوکار

دکتر محمدرضا محمودی

14001

981

 زیست فناور ی پزشکی

دکتر مهریار حبیبی

14001

دکتر محمد رحمتی

991

دکتر مصطفی گل شکن

981

-

-